AFAD BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDEYÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NİN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI GEREKTİREN MADDELERİ

 

1

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

 1. d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Enformasyon memuru, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, sivil savunma memuru, şoför.

 

Denilerek 2.maddedeki ünvanları aynı hizmet grubunda saymış ve 23.maddede de

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 1. a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev veya alt görevlere atanabilirler.

Diyerek aynı grupta geçişlere izin verilmesine rağmen özel şartlarda

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

 

 1. k) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, sivil savunma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

 1. m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, sivil savunma memuru kadrolarına atanmaları

 

Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, sivil savunma memurlarının şoför kadrosuna atanması engellenmiş?

 

2

  Genel Yönetmelikte sınavların iptali ile ilgili hüküm (Madde 14 – (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)kaldırılmış olduğu halde

Sınavların geçersiz sayılması başlıklı

MADDE 19 – (1) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının veya soruların yüzde onundan fazlasının hatalı olduğunun itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

 

Maddesi daha önceki yönetmeliklerde de %5’inden fazla hatalı soru olması halinde sınavın iptal edileceği ile ilgili hüküm idare açısından sıkıntılar oluşturduğu ve pek çok dava konusu oluştuğundan iptal edilmiştir. %10 luk oran genel yönetmeliğe aykırı ve oran konulmamalıydı.?

 

 

3

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

 1. a) Avukat, mühendis, mimar, jeomorfolog, şehir plancısı, programcı, kütüphaneci, istatistikçi, öğretmen, mütercim, tercüman, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, kameraman, fotoğrafçı, psikolog, biolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, sağlık memuru, hemşire.

 

Şeklinde arama ve kurtarma teknisyeni sıralanırken Yönetmeliğin Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar başlığı altında arama ve kurtarma teknisyenliği ile ilgili özel şartlar yer almamaktadır.

 

4

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7

 

 1. c) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, öğretmen, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, tabip, istatistikçi, jeomorfolog, mimar, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, veteriner hekim, programcı, tekniker, şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak, denilmektedir.

 

Şube Müdürlüğü sınavına başvuracaklar arasında Arama ve Kurtarma Teknisyeni ibaresi geçmemiştir.Yönetmeliğin 7. maddesinin b fıkrasında Arama ve Kurtarma Teknisyeni Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü kadrosuna atanabilecekler arasında sıralanmış ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 20. maddesinin 3. fıkrasında İl müdürü olarak atanabilmek için unvan bazında herhangi bir kısıtlama getirilmemiş ve Arama ve Kurtarma Teknisyenleri de il müdürü olarak atanacaklarda aranan genel koşullara ek olarak; en az dört yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmaları halinde atanabilmektedirler.

Yönetmelikte Arama Kurtarma Teknisyeni Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü sınavına girebiliyor ve İl Müdürü olarak atanabiliyor ama Şube Müdürü olması engellenmişti.

Söz konusu Yönetmeliğin  20. maddesinin (c) bendinin iptal edilmesi.

5

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7

 

ğ) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Üniversitelerin eğitim fakülteleri bölümlerinden veya pedagojik formasyon belgesine sahip olmak kaydıyla Fen-Edebiyat fakülteleri bölümlerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında anbar memuru, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, ayniyat saymanı, avukat, biyolog, çözümleyici, daire tabibi, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, istatistikçi, jeomorfolog, kameraman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik görevlisi, koruma ve güvenlik şefi, kütüphaneci, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sosyal çalışmacı, sivil savunma memuru, şef, şehir plancısı, şoför, tabip, teknisyen, tekniker, veteriner hekim ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak şartları aranmaktadır.

 

 Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin;

 

Öğrenim düzeyi başlıklı kısmında;

Madde 5 – Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir.

          Devlet memurlarının;

 1. a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, (…) (1), Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır denilmektedir. Afad Başkalığı yönetmeliğinde ek olarak bölüm şartı aranmıştır.

Söz konusu ek şartlar genel yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle iptaline.

6

 

Naklen atamalar

 

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Başkanlıkta veya il afet ve acil durum müdürlüklerinde belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(2) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki kadrolara ilk defa, yeniden, kurum dışı ve kurum içi nakil yolu ile atanan personel üç yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamaz.

 

 

Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin;

 

Hizmet süresi Başlıklı Kısmında;

          Madde 6 – (Değişik birinci fıkra : 30/6/2014-2014/6579 K.) Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır.

  Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler.

 

Söz konusu Afad Başkalığının çıkarmış olduğu yönetmeliğin Naklen Atamalar Başlıklı Kısmının 24. maddesinin 1 ve 2. bendi Genel Yönetmeliğe aykırı olduğu için iptali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7

 

ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak, olarak belirtilmiş.

Ancak 27.03.2014 tarihinde 6525 sayılı yasa ile afad teşkilatlarına 6511 kadro tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kadrolarda belirtildiği üzere Programcı unvanlı kadro sayısı 1 olarak belirtilmiş. Çözümleyici kadrosuna müracaat edebilmek için afad teşkilatında sadece bir kişinin dışında diğer unvanlı personellerin müracaatı engellenmiş oluyor. Söz konusu 3. maddenin programcı unvanlı kısmının iptali

8

 1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yayınlanmasından sonra sınavların ne zaman ve hangi süre aralıklarda yapılması gerektiğine dair açıklayıcı bir hüküm bulunmadığından  Yönetmelikte açıklayıcı bir  hüküm oluşturulması gerekmektedir. İdarelerin insiyatifine bırakılmayacak bir şekilde düzenleme yapılması için karar verilmesi talep edilmiştir.

4 Comments on AFAD BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

 1. Teşekkürler. İyi çalışmalar

 2. cem gençer // 10 Ekim 2015 at 11:01 // Cevapla

  inşallah başarılı olursunuz. Allah muaffak etsin

 3. selda sarıtaş // 6 Temmuz 2018 at 17:05 // Cevapla

  dava sonucu ile ilgili bilgi verebilirmisiniz acaba sonuçlandımı sonuçlanmadıysa davayı takip edebileceğimiz esas numarası falan verirseniz sevinirim

  • Söz konusu dava devam etmekte olup zaten şuan ki teşkilat yapısında değişiklik yapıldığı için mevcut yönetmeliğin bir hükmü kalmamıştır. Yeni bir yönetmelik hazırlanıp itirazlar dikkate alınarak yürürlüğe girecektir.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*